Sygdom

Aspergers syndrom

Hvad er Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom, Aspergers eller Asperger er en neuropsykisk lidelse, der kan kategoriseres under autisme. Autisme en spektrumtilstand, hvilket betyder, at betegnelsen dækker over flere diagnoser, herunder Aspergers syndrom. Autismespektret dækker over de 4 diagnoser Infantil autisme, Aspergers syndrom, Atypisk autisme og Uspecificerede gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Aspergers syndrom er karakteriseret ved diagnosticerede personer har meget svært ved at begå sig socialt, er dårlige til at kommunikere ikke-sprogligt (fx kropssprog og stemmeføring), har meget snævre interesseområder og gentagne adfærdsmønstre.

Hvorfor hedder sygdommen Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom er opkaldt efter den østrigske børnelæge, Hans Asperger, der i 1944 forfattede en bog om visse børn i sin klinik. Børnene udmærkede sig ved at de mangle nonverbale kommunikationsevner, udvist begrænset empati for legekammeraterne og var motorisk klodsede. Den moderne opfattelse og afgrænsning af Aspergers syndrom opstod dog først i starten af 1980'erne, hvor den for alvor slog igennem som en selvstændig diagnose.

Aspergers adskiller sig fra øvrige former for autisme

Aspergers syndrom adskiller sig fra de andre former for autisme ved at børn opretholder deres sproglige kundskaber og kognitive udvikling. Man ser man sågar i mange tilfælde, at børn ligefrem udmærker sig i sprogbruget (udvikler et avanceret sprog) og er fysisk passive i kommunikationen (står helt stille når de taler). Disse karaktertræk er dog ikke er diagnostiske kriterier, og dermed er de ikke påkrævet for at kunne stille diagnosen. Personer diagnosticeret med lidelsen kaldes også for 'Aspergere' i daglig tale og i uformelle sammenhænge.

Diagnosen forveksles ofte med højfunktionel autisme

Faktisk eksisterer der til stadighed en uenighed om hvorvidt diagnosen bør optræde selvstændigt, eftersom mange eksperter mener, at Aspergers syndromet blot er en højfunktionel form for autisme. Eftersom diagnoserne højfunktionel autisme og Aspergers syndrom overlapper hinanden meget, ved man ikke præcis hvor mange personer, der rent faktisk lider af Aspergers syndrom.

Sociale udfordringer for personer med Asperger

Aspergers syndrom kan føre til problemer i det sociale miljø. Problemerne kan være svære eller milde - alt afhængigt af det pågældende individ. Børn med Asperger er oftere mobbeofre i skolen, grundet deres monotone adfærd, nøjagtige sprogbrug, sære interesser og nedsatte evne til at opfange og svare tilbage på nonverbale hentydninger.

Børn med Aspergers syndrom har tendens til at være ekstremt bogstavelige, og have problemer med at fortolke og bearbejde sarkasme, sluddersnak og metaforisk tale. De sociale problemer kan også give sig til kende ved, at Aspergere ikke er så socialt opsøgende og ivrige efter at lege, som normale børn ellers er.

Aspergere har svært ved at tolke og reflektere over relationer

De ovennævnte komplikationer kan endda opstå i familien, såfremt der eksisterer et nærende familiemiljø, og det kan føre til børnemishandling. Et barn eller teenager med Asperger forstår ofte ikke hvorfor det bliver behandlet anderledes, og er fuldkommen uforstående over for hvad det har gjort galt. Ligesom med andre gennemgribende forstyrrelser, har de fleste børn med Aspergers syndrom også et behov for at være sociale, men deres forsøg på dette slår næsten altid fejl.

Gentagne fejlslagne forsøg på at oprette sociale relationer kan føre til en asocial adfærd i teenageårene. I netop teenageperioden af livet har de større risiko for at blive trukket ind i upassende sociale miljøer, hvor deres venskab bliver misbrugt af andre. Personer med autistiske lidelser kommer ofte bedre ud af det med personer, der er markant yngre eller ældre end dem selv.

Aspergere oplever sammenstød med autoriteter grundet deres overlegne evner

Børn med sygdommen udviser ofte exceptionelle evner - i forhold til deres alder - inden for sprog, læsning, matematik, rumsans og/eller musik. Den avancerede udvikling på sådanne områder er ofte på bekostning af en forsinket udvikling på øvrige problemer. Denne kombination af karaktertræk kan sommetider føre til komplikationer med lærere og andre autoritetsfigurere. Et barn med Aspergers kan af mange lærere opfattes som værende et problembarn eller en socialt svag elev.

Barnets lave tolerance for hvad det vurderer relevant (eksempelvis lektier og hjemmearbejde) kan være frustrerende for mange lærere, der hurtigt dømmer barnet til at være arrogant, ligeglad og dominant. Men en manglende forståelse og støtte, kombineret med barnets sociale udfordringer, kan føre til problematisk opførsel (såsom anfald, vold, vrede og social isolering).

Aspergere bliver ofte afvist ved ansættelssamtaler

Ansættelse af personer med Asperger kan også være besværligt. De nedtrykte sociale evner kan påvirke selve jobsamtalen. Personer med klart overlegne evner har tendens til at ikke at blive ansat, da deres personlighed ikke stemmer overens med arbejdsgiverens, og deres kommunikationsmetoder ikke er ligetil for øvrige medarbejdere.

Forholdsmæssige udfordringer med personer med Asperger

De to mest hyppige træk hos personer med Asperger syndrom er mentalitets-blindhed (manglen på evnen til at aflæse andre personers meninger og intentioner) og aleksitymi (nedsat evne til at mærke og udtrykke følelser). Aleksitymi blandt Aspergere fungerer som en uafhængig faktorer, hvis tilstedeværelse afhænger meget af neurologiske tilstande i selve hjernen og sindet.

Et problem i forhold til aleksitymi er den manglende evne til at identificere og videreformidle stærke følelser som sorg og vrede, hvilket gør personen mere tilbøjelig til pludselig at få voldsomme anfald (såsom gråd og vrede). Personernes manglende evne til at udtrykke følelser via sproget kan også føre til, at personerne sommetider anvender fysiske gerninger til at udtrykke humøret og finde afløb for de følelsesmæssige tanker.

Aspergeres logiske syn på tilværelse gør det svært at etablere forhold

Personer med Aspergers syndrom klager ofte over, at de  føler sig udstødt af omverdenen. De kan have svært ved at finde en partner eller skabe venskaber, grundet den uheldige omgang med andre mennesker. Kompleksiteten og dynamikken i den sociale verden kan være en overvældende udfordring for personer med sygdommen. Det intense fokus og hengivenheden til at udarbejde logiske løsninger på sagerne kan udstyre autister og aspergere med helt unikke evner inden for deres respektive interessefelter.

I de få tilfælde hvor særinteressen udgør en materielt eller socialt nyttig opgave, har autister tendens til at blive velhavende og dermed leve et mere fyldestgørende liv. Børn der er fuldkommen besatte af et specifikt fag kan have stor succes med at finde arbejde inden for det pågældende fag.

At være autist som voksen

Problemer med kommunikation og sociallivet kan føre til besværligheder i mange områder af dagligdagen hos autistiske voksne. Det er veldokumenteret at voksne med autisme-spektrum-forstyrrelser oplever, at de har problemer med at starte sociale relationer, tilstræber større grad af intimitet, føler sig isolerede og gør en ihærdig indsats for at udvikle sociallivet og skabe en bedre selvforståelse.

Færre voksne autister er i parforhold eller gift end hvad der er gennemsnitligt for den normale befolkning. Det har længe været normen, at autister har tendens til at danne par med andre autister, af naturlige personlighedsårsager. Dette kan dog forvolde problemer, eftersom deres afkom har stor tilbøjelighed til også at være autister. 

 • Statistikkerne varierer meget. Autisme forekommer hos ca. 1-2 ud af 1000 nyfødte børn, mens Asperger syndrom forekommer hos 0,6 ud af 1000.
 • Trods fremkommeligheden af Autisme spektrum forstyrrelser er ens og konstant blandt alle kulturer, varierer hyppigheden meget efter barnets køn, da drenge 4.2 gange mere tilbøjelige til at blive født med de autistiske forstyrrelser. 
 • Dermed er det 1 ud af 70 drenge, der bliver født på verdensplan, som er påvirket af statistikken, mens der er tale om 1 ud af 315 piger.
 • Piger er dog mere tilbøjelige til at have medfødte kognitive vanskeligheder forårsaget af andre sygdomme.
 • Forsinket motorisk udvikling
 • Overfølsom for lyd
 • Usædvanlige ansigtsudtryk
 • Forsinket udvikling
 • Svækket koordineringsevne
 • Utilfreds med ændringer i den daglige rutine
 • Kompulsiv adfærd
 • Besvær med at lære nye ting
 • Besvær med at løse problemer
 • Socialt udfordret
Lav en liste over de spørgsmål du gerne vil stille til barnets læge. Relevante spørgsmål kunne være:
 • Hvad tyder på at mit barn lider af en form for autisme?
 • Er der nogen måde at få fuldkommen bekræftet en eventuel diagnose på?
 • Hvilke ændringer kan jeg forvente at se hos mit barn i den kommende fremtid?
 • Hvilke former for terapiforløb har børn med Autisme-spektrum-forstyrrelser behov for at gennemgå?
 • Hvilken slags (og hvor meget) medicin bør jeg forventes at mit barn skal tage?
 • Hvilke former for støttemuligheder er der for familier med autistiske børn?
 • Hvordan lærer jeg mere om Autisme-Spektrum-Forstyrrelser?
 • Kan Aspergers syndromet eller en anden lidelse være årsagen til mit barns symptomer?
 • Hvilke prøver bør mit barn aflægge?
 • Har denne sundhedsinstitution megen erfaring med at diagnosticere Aspergers syndrom?
 • Anvender i blot en psykiater til at stille diagnosen, eller får i øvrige fagfolk med ind over?
 • Hvilke behandlinger har mit barn brug for på nuværende tidspunkt?
 • Hvordan er fremtidsudsigterne for mit barn?

Det vil lægen spørge om

Børnelægen vil sandsynligvis stille dig en række spørgsmål. Vær godt forberedt på at besvare dem, således, at du kan udnytte tiden med lægen mere effektivt, og få spurgt om de ting du selv er i tvivl om. Lægen vil med stor sandsynlighed spørge:
 • Hvilke specifikke adfærdskarakter fik dig til at mistænke barnet for at have sygdommen?
 • Hvornår bemærkede du først disse tegn og symptomer hos barnet, og har andre også bemærket dem?
 • Har disse opførelser været konstante (kroniske) eller blusser de op i visse situationer?
 • Har dit barn øvrige symptomerne, der kan være ubundet til Autisme, såsom eksempelvis problemer med maven?
 • Er der noget, der synes at hjælpe på dit barns symptomer?
 • Er der noget, der synes at forværre dit barns symptomer?
 • Hvornår begyndte dit barn først at kravle, gå, og tale?
 • Har dit barn har forsinket sprogudvikling?
 • Hvilke aktiviteter er dit barn meget glad for?
 • Hvordan er dit barn socialt med dig, søskende og andre børn?
 • Viser dit barn interesse i andre personer, etablerer øjenkontakt, smiler og vil lege?
 • Har du bemærket en ændring i dit barns frustrationsniveau og temperament i sociale sammenhænge?
 • Er der i din familie en familiehistorik med tilstande som Autisme, forsinket sprogudvikling, Rett syndrom, OCD, angst eller andre sindslidelser?

Sådan forbereder du dig på lægebesøget

Lægen vil naturligvis gerne kigge efter udviklingsforstyrrelser, hvis denne bliver gjort opmærksom på problemerne.  

 • Medbring en liste over al den medicin barnet benytter, herunder vitaminer, urter, håndkøbsmedicin, osv. Og notér gerne deres dosis og anvendelseshyppighed.
 • Lav en liste over ændringer hos dit barn, som du og andre har bemærket over den seneste tid. Medtag gerne pointer og anmærkninger fra lærere, pædagoger, familiemedlemmer, osv. Hvis dit barn er blevet undersøgt af en børnepsykolog på institutionen, skal du også medbringes dennes rapport.
 • Medbring en oversigt over dit barns udviklings delmål. Mange forældre noterer datoer for hvornår barnet begyndte at tale, kravle, gå, osv. Det er meget vigtigt at lægen kan danne sig et overblik over barnets løbende udvikling.
 • Optag gerne en video af dit barns udsædvanlige adfærd, og medbring denne til konsultationen med lægen.
 • Husk tilbage på hvornår dit andet barn (hvis du har et) begyndte at tale, og undersøg endvidere hvornår de andre delmål blev opfyldt for dét barn. Dette er for at have et sammenligningsgrundlag, og lægen vil finde det meget relevant.
 • Vær beredt på at skulle forklare i detaljer hvordan dit barn leger og interagerer med andre børn, søskende og forældre.
 • Medbring et familiemedlem eller en ven til konsultationen, om muligt, således at du kan huske at viderebringe al den relevante information - og samtidig har en følelsesmæssig støtte.
Autisme spektrum forstyrrelser kan ramme børn af alle baggrunde og nationaliteter. Men der eksisterer nogle risikofaktorer, og disse indbefatter bl.a.
 • Barnets køn. Drenge er mere end 4 gange så meget udsat for at udvikle Autisme-sygdomme end piger.
 • Familiesygdom. Familier, der har et barn med en form for Autisme har en øget risiko for at få endnu et barn med sygdommen. Det er heller ikke sjældent for familiemedlemmerne til et autistisk barn at bære nogle af de karakteristiske symptomer i mildere former. Det ses eksempelvis ofte at der er mindre problemer med sociallivet og kommunikationsevnerne, eller der kan spores andre træk fra symptomlisten for Aspergers.
 • Andre diagnoser. Børn med visse sygdomme har større risiko for at have ASF, eller ASF-lignende symptomer. Eksempler på sådanne sygdomme eller tilstande kan være Fragilt X-syndrom, en nedarvet sygdom, som forårsager intellektuelle vanskeligheder; Tuberøs sklerose, som er en medfødt arvelig sygdom, der fører til kræftsvulster i hjernen, Tourettes syndrom og Rett syndrom - en genetisk tilstand, der typisk forekommer hos piger, som fører til en langsomt vækst af hovedet, nedsat intelligens og tab af håndevne.
 • Ekstremt tidlige fødte børn. Spædbørn der fødes inden 26 ugers graviditet har større risiko for at bære Autisme-sygdomme.
 • Forældrenes alder. Der synes at være en sammenhæng mellem børn født til ældre forældre og fremkommeligheden af Autisme-Spektrum-Forstyrrelser. Men der mangler stadig en del forskning for at kunne fastslå denne påstand endegyldigt.

Diagnosticeringen er ofte en meget svær og omfangsrig opgave

Det er i nogle tilfælde en vanskeligere diagnose at stille på grund af mildere symptomer med overlapning til flere andre lidelser og glidende overgang til normale variationer i menneskers udvikling af sociale og kommunikative egenskaber. Eftersom Aspergers syndrom er en gennemgribende autistiske lidelse, defineres sygdommens karaktertræk af en række symptomer, i stedet for blot et symptom.

Aspergers syndromets påvirkning af livsførelsen tages i betragtning

Overordnet er der tale om en kvalitativ nedsættelse af sociallivet, der sker på bekostning af visse adfærdsmønstre, aktiviteter og interesser - og det gør sig ofte gældende at sprogevnerne og de kognitive egenskaber er fuldkommen normale. Herudover ses der typisk en sygelig optagethed af visse interesser, gentaget anvendelse af samme ord, mangel på alsidig stemmeføring/tonevariation og motoriske kluntede bevægelser - men disse karakteristika er heller ikke nødvendige for at kunne stille diagnosen for Aspergers syndrom.

Diagnosen stilles typisk af en specialist (psykiater, børnepsykolog, børnelæge, osv.)

Barnets sundhedsperson (eksempelvis lægen) vil kigge efter tegn på udviklingsforstyrrelser under de regelmæssige besøg. Hvis barnet viser tegn på at lide af en autisme-baseret sygdom, vil du blive henvist til en specialist i at behandle børn med Autisme (og Asperger), såsom en børnepsykolog, børnelæge eller psykiater, med henblik på at få en mere professionel vurdering af barnets tilstand. Eftersom autismeforstyrrelser varierer meget i sværhedsgrad, kan det være lidt vanskeligt at stille en diagnose. Da der ikke findes nogen håndgribelig måde at teste sygdommen på, vil en specialist gørende følgende:
 • Observere barnet og spørge ind til hvordan barnets sociale relationer, kommunikationsevner og adfærd har ændret sig med tiden.
 • Give barnet en prøve, der afdækker tale, sprog, udviklingsniveau samt sociale og adfærdsmæssige udfordringer.
 • Forsøge at skabe dialog med barnet, og vurdere kommunikationens art.
 • Inkludere andre specialister på området, med henblik på at afhjælpe problemet.
 • Anbefale at der bliver foretaget en gentest, for at kunne udelukke om barnet lider af øvrige kromosomsygdomme som Fragilt X syndrom.
Tegn på Aspergers syndrom og Autisme-sygdomme generelt vil typisk opstå i løbet af den tidlige barndom, hvor de giver sig til kende gennem tydelige udviklingsforsinkelser vedr. sprog og sociale evner. En tidlig diagnose og indgriben er den bedst mulige måde at afhjælpe barnets videre udvikling bedst muligt.    

Kriterier for at kunne stille diagnosen

For at barnet kan blive diagnosticeret med en autisme-spektrum-forstyrrelse, skal vedkommende kunne opfylde de symptomkriterier, som er angivet i den internationalt anerkendte diagnosehåndbog for den psykiatriske lægeforening kaldet DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Diagnosehåndbogen anvendes af sundhedsfaglige personer til at diagnosticere tilstande, og til at eftertjekke en eventuelt tidligere stillet diagnose.

American Psychiatric Association (APA), der står for arbejdet med diagnosehåndbogen, har en hjemmeside om manualens udvikling. I Danmark anvendes både DSM (diagnosehåndbogen) og det officielle diagnosesystem ICD-10, der er udarbejdes af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Trods visse undtagelser, er der en høj grad af overensstemmelse mellem de diagnostiske kriterier for psykiatriske lidelser i de to systemer.

Den officielle definition af sygdommen (ifølge ICD-10)

"En tilstand af usikker nosologisk validitet karakteriseret ved samme kvalitative forstyrrelser af socialt samspil som ved infantil autisme, tillige med et begrænset, stereotypt og repetitivt repertoire af interesser og aktiviteter. Det afviger fra infantil autisme ved, at der ikke ses generel forsinkelse eller hæmning af den sproglige eller kognitive udvikling. Tilstanden er ofte forbundet med motorisk klodsethed, der er en udtalt tendens til, at tilstanden persisterer gennem adolescensen og voksenalderen. Psykotiske episoder kan optræde tidligt i voksenalderen"

Socialt samspil

Manglen på empati for andre sætter et stort præg på sociallivet for personer med Aspergers syndrom. Aspergere (personer med Aspergers syndrom) har ofte svært ved de helt elementære dele af socialt samvær såsom at kommunikere med øjenkontakt, ansigtsmimik, kropsstatur og armbevægelser. Manglen på denne evne fører ofte til færre venskaber og færre tilfælde af gode sociale oplevelser med jævnaldrende personer.

Børn med Asperger syndrom fremstår ofte socialt utilpasse

Asperger børn har alle en anderledes tilgang andre mennesker, der gør, at de har svært ved at forstå tanker, følelser og hensigter hos andre personer, og især hvordan disse elementer kan påvirke dem selv. Herfor har de svært ved at opfange såkaldte 'uskrevne sociale regler', som normale jævnaldrende børn ellers har meget nemt ved.

Asperger børn er ikke altid lige så socialt tilbagetrukne som personer med mere omfattende former for autisme. Aspergere har eksempelvis større tendens til at starte samtaler med fremmede end normale autister har. Det ses hyppigt at en Asperger starter en ensrettet langstrømmet samtale om et personligt interessant emne, mens der ikke opfanges signaler fra den lyttende person om at der ønskeset emneskifte eller samtalestop.
 
Sådanne scenarier er ofte årsag til at Asperger-personer fremstår som socialt akavede - men dog aktive samtaleførere. Denne mangel på reaktion på andres sociale ønsker kan forekomme som en respektløshed over for andres følelser, og kan sågar af nogle opfattes som værende uhøfligt.

Sommetider undgår Aspergere kontakt med andre personer

Trods Asperger børn er mere socialt aktive og imødekommende end øvrige autister, er det ikke altid at Aspergere starter samtaler med andre. Nogle har eksempelvis tendens til bevidst at forholde sig passive og dermed ikke tale til nogen, eller i visse tilfælde kun tale med personer de har et meget godt forhold til. I andre tilfælde ses det også, at Asperger personer vælger kun at tale med personer de synes godt om (såsom lærere, venner, psykologer og terapeuter).

Nogle Aspergere kan sagtens opfange andres sociale signaler

De kognitive evner, altså tænkningen og anerkendelsen, hos børn med Asperger gør dem i stand til at bearbejde de sociale normer i en videnskabelig tilgang. Nogle Aspergere kan eksempelvis sagtens oversætte andre personers fysiske signaler, og dermed forstå deres følelser og tanker fuldkommen - men Aspergere har ofte svært ved at benytte de indtagne informationer i en spejlende sammenhæng. Men dette betyder ikke, at de ikke kan finde ud af at anvende de samme sociale normer - nogle gange ses det eksempelvis at voksne Aspergere kan tvinge sig selv til at opretholde en normal øjenkontakt, der nogle gange kan virke akavet eller kejtet.

Symptomkriterier for Autisme-Spektrum-Forstyrrelser ang. det sociale samspil

Barnet skal have forskelligartede problemer med følgende:  
 • Social og følelsesmæssig pingpong i sociale sammenhænge - såsom en manglende evne til at deltage i almindelig smalltalk, en reduceret evne til at dele oplevelser og følelser med andre eller et problem med at påbegynde el. svare på sociale henvendelser fra andre personer.
 • Ikke-sproglig kommunikationsmønstre i sociale sammenhænge - eksempelvis besvær med at opfange og anvende ikke-sproglige hentydninger, problemer med at skabe øjenkontakt, problemer med at forstå kropssprog og gestikulation, eller totalmangel på ansigtsudtryk.
 • Udvikling, vedligeholdelse og forståelse af forhold med andre mennesker - eksempelvis besvær med at tilpasse sig forskellige sociale situationer, problemer med at deltage i fantasilege, eller med at få nye venner eller en mangel på interesse for andre personer.

Begrænsede interesser & Gentagne adfærd

Personer med Asperger syndrom udviser interesse for adfærd og aktiviteter, som er afgrænsede, gentagne og sommetider usædvanligt intense eller fokuserede. De har tendens til at holde sig til rigide rutiner, bevæge sig på samme facon, og fokusere sygeligt på en dele af et objekt, i stedet for at se objektet i sin helhed. Det er populært blandt asperger voksne at mangle en interesse for fiktion, mens der omvendt eksisterer en stor interesse for non-fiktion.

Interessen i specifikke og snævre emnefelter er et af de mest fremtrædende træk ved autister med Aspergers syndrom. Personer med Asperger kan eksempelvis beslutte sig for at lagre masser af detaljerede oplysninger omkring vejrudsigter eller stjernehimmelen, uden nødvendigvis at have et større kendskab til interessefelterne. Et barn kan eksempelvis huske alle modelnumre på et specifikt kameramærke uden nødvendigvis at have interesse for fotografi-faget. Denne form for særadfærd begynder typisk 5-6 års alderen. Trods disse snævre interesser ændrer sig fra tid til anden, bliver de ofte mere underlige og mere snævre. Eftersom specifikke emner ofte fanger almindelige børns interesser, kan netop dette symptom på Aspergers syndrom være skjult i det totale billede.

Gentagne motoriske bevægelser er en meget central del af diagnosen for Asperger og øvrige former for Autisme Spektrum Forstyrrelser. Bevægelserne indbefatter fx håndbevægelser, såsom at vifte eller dreje håndleddet, og komplekse helkrops-bevægelser. Bevægelserne er ofte gentaget i længere sessioner, og kan virke bevidste eller rituelle, frem for at fremstå som tics - som ofte er hurtige og uden rytme.

Symptomkriterier for Autisme-Spektrum-Forstyrrelser ang. interesser og adfærd

Barnet skal opfylde minimum to af følgende forhold:  
 • Mærkelig eller gentagne fysiske bevægelser, brug af genstande eller tale - eksempelvis at rokke kroppen frem og tilbage eller at dreje rundt om sig selv, opstille legetøj på en lige række, kaste rundt med genstande, gengive lyde eller gentage sætninger uden at forstå situationernes de anvendes i.
 • Stædighed eller ensartethed, rigide rutiner, eller ritualiserede mønstre af sproglig eller ikke-sproglig adfærd - eksempelvis ekstreme reaktioner på små ændringer, forventninger af at aktiviteter eller verbale svar altid skal være ens eller et behov for at begå sig på den samme rute hver dag.
 • Interesse for emner og områder, der er unormale mht. fordybelsesgraden og detaljefokus - eksempelvis et stærkt fokus på dele af en genstand, meget snævre interessefelter eller interesser, som er sygeligt gentagne.
 • Meget overfølsomhed eller totalmangel på følsomhed for sanseindtryk el. unormal interesse for sensoriske aspekter af miljøet - eksempelvis en tydelig forskel på smerte og temperatur, mangel på opfattede af visse lyde eller teksturer, overdreven trang til at lugte eller røre genstande eller en visuel fascination af lyd og bevægelse. 

Sprog

Selvom Asperger-personer tilegner sig sprogkundskaber uden udviklingsmæssige forstyrrelser og forsinkelser, er deres sprogbrug og generelle forhold til verbal kommunikation alligevel unormalt. Unormaliteten består i måden de udtaler ord på, pludselige ændringer i samtaleemne og toneleje, bogstavelige opfattelser af udtryk og vendinger, misforståelserne af nuancer samt brug af metaforer, der kun giver mening for taleren.

Herudover ses også fejlopfattelser af andres kommunikationsværdi, der ligger i at lægge tryk på visse stavelser i eller ord i sætninger, meget detaljeret sprogbrug, formel og unik talemåde, unormalt lydniveau, usædvanlig stemmeføring og unormal rytme. Ekkolali (også kaldet papegøjetale) er også typisk at se hos personer med Aspergers syndrom.

Kommunikationsevnens påvirkning er vigtig for diagnosticeringen

Der er tre aspekter af kommunikationsevnerne, som er af særlig klinisk interesse for personen, der skal stille diagnosen: Dårlig fonologi (udtale af samspillet ml. vokaler og konsonanter), indskudte sætninger (der ofte er lange og detaljerede) og ordrig tale. Selvom bøjninger og fremsigelser hos Asperger personer er mere monotome end hos klassiske autister, har Aspergere stadig et begrænset udvalg af fremsigelser. Talen vil ofte være ualmindeligt hurtig, i rykform og højlydt.

Talen kan synes ikke at hænge sammen, og indeholde monologer omkring emner, der ikke umiddelbart interesserer lytteren, og talestrømmen holder ikke tilbage for personlige tanker.  Personer med Asperger opfanger ikke om lytteren reelt har interesse i samtaleemnet eller at føre samtalen. Talerens konklusioner eller pointer er ikke altid  tydelige, og lytteren får næsten aldrig succes med at skifte emnet, eller få Aspergeren til at uddybe visse dele eller logikker bag samtaleemnet. Altså er der tale om en meget ensrettet samtaleform.

Aspergerbørn er ofte lingvistisk begavede

Børn med Asperger syndrom har et usædvanligt flot ordforråd i en meget ung alder, men kan sommetider kan svært ved at forstå billedsprog, og opfatter næsten altid sprog som værende bogstaveligt. Personer med denne form for autisme er typiske dårlige i ikke-bogstavelige dele af sproget, der indbefatter humor, ironi, ordspil, drilleri og sarkasme.

Trods personer med Asperger oftest godt forstå det kognitive grundlag for humor, har de ikke megen forståelse for humorens gavnlige glædeeffekt. Trods de stærke indikationer på at Asperger personer ikke værdsætter humor, har der været mange anekdoter fra forældre og bekendte til Aspergere, der udfordrer den psykologiske teori omkring humor og Asperger el. Autisme generelt.

Motorik & Sanser

Aspergere kan udvise tegn og symptomer, som er fuldkommen adskilt fra diagnosen for Aspergers syndrom, der påvirker individet og familien i stor grad. Disse kan bl.a. være forskelle i sanseindtryk og problemer med motorikken, søvn og følelser. Børn med Asperger har tendens til at have problemer med søvn, herunder at falde i søvn, hyppigt opvågning i løbet af natten og tidlig opvågning om morgenen. Asperger er forbundet med høj grad af aleksitymi (nedsat evne til at mærke og udtrykke følelser). Trods søvnmangel, Asperger og aleksitymi er sammenbundne, er det ikke muligt at kunne påvise præcis hvilket problem, der skaber et andet.

Personer med Asperger syndrom har typisk skærpede sanser

Asperger personer har ofte meget god høre- og synssans. Børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser bemærker ofte små ændringer i mønstre og rutiner såsom genstandes rækkefølger og velkendte billedlige indtryk. Sammenlignet med personer med højfunktionelle former for autisme, er Aspergere dårlige til visuel-rumlige indtryk, auditive indtryk og billedlig hukommelse.

Mange fortællinger om personer med Aspergers og Autisme-spektrum-forstyrrelser vidner om, at disse personer også har andre unormale sensoriske og indtryksmæssige evner og erfaringer. De kan eksempelvis være meget overfølsomme over for visse lyde, former for lys eller andre stimuli. Sådanne overfølsomhedsforstyrrelser findes også blandt andre neuropsykiske lidelser, og begrænser sig derfor ikke kun til AS (Aspergers syndrom) eller ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser).

Personer med Asperger syndrom er sommetider meget klodsede og kejtede

Hans Aspergers første iagttagelser og diagnostiske retningslinjer bestod af den fysiske klodsethed blandt personerne. Børn med Asperger kan været forsinkede i deres udvikling af motoriske evner såsom at cykle, gabe, danse, osv. Herfor kan personerne ofte fremstå akavede og føle sig forlegne. Deres koordineringsevne er typisk dårlig, og deres gangart eller statur kan virke klodset.

Herudover ses det ofte at deres håndskrift er dårlig og de har problemer med hånd-øje koordineringen. De kan have problemer med dybdesensibilitet (fornemmelsen af hvor kroppen befinder sig), og være dårlige til at holde balancen og gå på en lige linje. Der forekommer ikke umiddelbart noget videnskabeligt belæg for at konstatere, at de motoriske udfordringer for højfunktionelle autister (såsom Aspergere) er anderledes end for andre autister.

Asperger syndrom kan ikke just udredes

Der eksisterer ikke nogen decideret kur mod autisme-spektrum-forstyrrelser, og der findes i hvert fald ikke nogen universal behandlingsmetode, som kan anvendes på alle autister. Der findes dog et hav af hjemmebaserede og skolebaserede tilgange, der kan behandle nogle af komplikationerne der opstår i forbindelse med de gennemgribende Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Behandlingen består i at man tilpasser sig syndromet

Der findes et bredt register af metoder, som hver for sig og især i kombination kan bedre tilværelsen for mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og deres familier. Metoderne omfatter oplysning, specialpædagogik, familiestøtte og andre psykoterapeutiske og træningsmæssige tilbud, samt medicinsk behandling af komplicerende lidelser, som er ret hyppige.

Behandlingens formål er at maksimere barnets mulighed for at kunne trives og udvikle sig på de underudviklede områder, ved at reducere symptomerne på den autistiske sygdom og samtidig gøre en aktiv indsats for at støtte den nye udvikling. En sundhedsperson kan altid vejlede omkring hvilke tilbud, der er tilgængelige i nærområdet.

Forskellige former for terapi

Den ideelle behandlingsform for Aspergers syndrom er en kombination af terapiforløb, der angriber kernesymptomerne på sygdommen, herunder dårlige kommunikationsevner og tvangshandlinger af gentagne karakter. Der er bred enighed blandt eksperter om, at en tidlig opstart af behandlingen giver et bedre resultat, samt at der ikke findes et entydigt behandlingsforløb for alle.

Behandlingen for Asperger syndromet minder meget om behandlingen for andre former for højfunktionel autisme, udover at behandlingen tager meget højde for Aspergerens gode sprogkundskaber, verbale styrke og non-verbale svaghed. Et typisk behandlingsforløb til bestå af:

 • Kognitiv adfærdsterapi, med henblik på at lære autisten at håndtere anspændthed og eksplosive anfald, og at søge lidt væk fra de interesser, som personen er besat af.
 • Medicin, for at behandle sameksisterende tilstande som depression og angst.
 • Ergoterapi og fysioterapi for at afhjælpe problemer med sanseindtryk og motorik.
 • Talepædagogik, med henblik på at assistere med samtaleføring og pragmatikken omkring det at tale.
 • Andre støtteformer, herunder støttegrupper og trænere.

Disse behandlingsformer kører altid ikke helt fejlfrit, og derfor er det ikke sjældent forekommende at en Asperger udviser aggression, modvilje, selvskade, osv. Men sådanne bivirkninger anses ikke for at være problematiske nok til ikke at gennemføre behandlingerne. Trods forskellige former for social støtteterapi er meget populære tiltag, er effekten ikke til at kunne dokumentere.

Workshops og kurser har vist sig gavnlige for forældrer til Aspergere

Dog er der undersøgelser som viser, at forældre der tager på workshops og kurser har rapporteret færre adfærdsproblemer hos Aspergerbarnet, mens forældre der modtager individuelt fokuseret behandling ser en nedgang i intensiteten af problemerne. Samtaleterapi er et meget vigtigt behandlingsforløb for Autister og Aspergere, eftersom samtaleføring er fundamentalt for at kunne klare sig i samfundet (eksempelvis jobsamtaler og henvendelser til det offentlige), og for at kunne trives på en fremtidig arbejdsplads blandt kollegerne. Der findes en del computersoftware, som kan hjælpe med at fremme livskvaliteten for personer, der døjer med de gennemgribende autistiske forstyrrelser.

Medicinbehandling

Ingen medicinpræparater kan behandle grundsymptomerne for Aspergers syndrom. Trods der er beskedne videnskabelige påvisning af medicins gavnlige effekt for personer med Asperger, er det stadig meget vigtigt at diagnosticere og behandle eventuelle følgetilstande som sygdommen har medført til. Besvær med at identificere egne følelser eller at opfatte egen opførsels effekt på andre kan gøre det svært for Asperger-personer at se pointe i at benytte medicin.

Medicinen kan benyttes forskelligt, alt efter hvilke problemer Aspergeren har

Medicin kan være meget effektivt i kombination med de ovennævnte terapiformer samt en autisme-optimeret modificering af omgivelserne. Dette gælder især når der skal behandles følgelidelser som angst, svær depression, koncentrationsbesvær og voldelig adfærd. Der findes nogle antipsykotiske lægemidler, der har dokumenteret effekt på en reduktion af symptomerne på Asperger syndrom. Nogle kan nedsætte den gentagne og selvskadende adfærd, aggressive sindstilstand og impulsivitet, mens andre kan hjælpe med at forbedre de sociale udfordringer og følelsesproblemer. Der findes også midler som er gode til at afhjælpe problemet med at have snævre interesser.

Bivirkninger af medicinbehandling

Man skal altid være meget varsom med medicinbehandlinger, eftersom bivirkningerne kan optræde uden man nødvendigvis lægger mærke til dem. Og i takt med at behandlingen af Aspergerens følgetilstande viser sig effektive, vil personen så småt begynde at få udvisket diagnosen. Typiske bivirkninger af medicinformerne til behandlingen af Aspergers syndrom indbefatter stofskiftesygdomme, uregelmæssig hjerterytme og en forøget risiko for at udvikle type-2 diabetes (sukkersyge).
 
Hertil kommer en række langvarige neurologiske bivirkninger. Eksempelvis kan Selektive Serotoningenoptagshæmmere (også kaldet lykkepiller) føre til en fremhævelse (og nærmest dyrkelse) af de adfærdsmæssige ændringer, såsom impulsivitet, vrede og søvnforstyrrelser. At man tager på i vægt og træthed er også blevet rapporteret at mange, hvilket kan føre til rastløshed og dystoni (ufrivillige muskelsammentrækninger).
 
Nogle af medicinpræparaterne fører til at man befinder sig i en døset tilstand, som kan føre til at man udvikler sukkersyge grundet manglende aktivitet. De lammende bivirkninger kan forvolde problemer for indlæringen blandt skolebørn. Personer med Aspergers syndrom kan være ude af stand til at videreformidle deres humør og følelser, herunder udtrykke hvordan medicinen påvirker dem. Hos almindelige personer er det dog meget nemt at få et klart svar på hvordan humøret er påvirket. 
 • Meget tyder på at maleren Vincent Van Gogh og videnskabsmanden Albert Einstein begge havde Aspergers syndrom.
 • Drenge er fire gange mere tilbøjelige til at have sygdommen end piger.
 • Asperger har sit navn fra den østrigske børnelæge Hans Asperger, der først beskrev karaktertrækkene hos nogle af sine drengepatienter i 1940'erne.
 • Man vurderer at op til halvdelen af alle med Aspergers ikke har fået stillet diagnosen eller er blevet fejldiagnosticeret.
 • Aspergers syndromdiagnosen opdages normalt først senere, fx når skoletiden begynder, og der stilles større sociale krav til børnene, men en del får først diagnosen som voksne, da Aspergers syndom først blev en officiel diagnose i Danmark i 1994.
 • Mennesker med Autisme (ASF) kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser f.eks. ADHD, OCD eller Tourettes syndrom.
 • Påstanden om at personer diagnosticeret med Aspergers syndrom har større tendens til at følge en kriminel løbebane er blevet nøje undersøgt, og kan endnu ikke påvises rent videnskabeligt.
 • Det er blevet fastlagt at børn med Aspergers syndrom er mere forurettet end de er ballademagere (i skoleregi).
 • Børn med Asperger er mere udsatte for at pådrage sig lidelser som depression, ADHD, skizofreni og OCD.