Sygdom

Børnemishandling

Inden for børnemishandling skelnes der mellem forskellige typer af mishandling der bliver udøvet af omsorgspersoner; fysisk mishandling, psykologisk mishandling, seksuelt overgreb og vanrøgt (ekstrem forsømmelse). Meget ofte overlapper de forskellige børnemishandlingstyper, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for barnet. De forskellige typer ses oftere isoleret, hvorfor det er bydende nødvendigt at skelne mellem dem.

Grunden til at man differentierer de forskellige typer for børnemishandling er, at årsagen bag forældrenes adfærd kan være forskelligartet alt afhængigt af mishandlingstypen der bliver begået. Manglen på den kategoriske inddeling af børnemishandlingen i typerne vanrøgt, seksuelt overgreb og vold har gjort det yderligere vanskeligt at sammenligne statistiske undersøgelser samt udlede årsager og konsekvenser af de psykosociale ubehageligheder børn blev udsat for.

Fysisk børnemishandling

Fysisk mishandling er gerninger, der resulterer i at barnet pådrager sig en fysisk skade eller en risiko for en fysisk skade. Ulykkeshændelser kan ikke kategoriseres som fysisk mishandling, Ofte udøver forældre fysisk mishandling i forlængelse af en frustration eller vrede i forhold til deres børn. Fysisk mishandling er alt fra slag, kvælertag, forbrændinger, forgiftning til at forældrene udsætter barnet for ekstremt kulde eller varme. 

Psykisk børnemishandling

Psykisk mishandling eller psykologisk mishandling er et gentaget mønster, hvor barnet konstant bliver gjort opmærksom på, at det er værdiøst, uelsket, uønsket, osv. Inden for den psykologiske mishandling skelner men mellem to kategorier; Den ene består af et systematisk mønster med nedrakning og undervurdering, hvor barnet får skylden for forældrenes misgerninger eller bliver udsat for tydeligt afvisende adfærd. Den anden kategori består af verbale trusler om fx at modtage tæv, at blive smidt ud hjemmefra, trusler om seksuelle overgreb, osv.

Den psykiske børnemishandling er ofte grundet at forældrene er fjendtlige over for barnet. Eksempler på dette er latterliggørelse af barnet, eller placering af skylden for problemer på barnet. Hertil kommer nedværdigende tiltale, ved omtale over for andre eller ved på anden måde ydmygelse af barnet. Ofte ses også at barnet bliver udsat for trusler om at blive smidt ud hjemmefra, eller at forældrene ignorerer barnets ønsker om hjælp eller trøst, når det er ræd.

De børn der udsættes for den psykologiske børnemishandling er ofte deprimerede, har spiseforstyrrelser, manglende koncentration, adfærdsproblemer, selvmordsovervejelser og et ønske om at undgå hjemmets miljø. Den psykiske børnemishandling optræder ofte i forbindelse med øvrige former for mishandling, som fx fysisk mishandling, seksuelle overgreb eller forsømmelse af barnet - dette kan have en meget belastende effekt på barnets psyke.

Følelsesmæssig børnemishandling

Vanrøgt betyder grov mangel på pleje, omsorg eller opmærksomhed. I forbindelse med børnemishandling er der nærmere tale om mangel på opfyldelses af barnets grundlæggende fysiologiske behov som hygiejne, mad, sundhed, bolig, sikkerhed og voksent opsyn. Børn der er udsat for vanrøgt er i høj risiko for at opleve koncentrationsbesvær og adfærdsproblemer. De ønsker ofte at komme væk hjemmefra. 

 • En repræsentativ interviewundersøgelse af 3000 25-årige danskere har kastet godt lys over hyppigheden af børnemishandling for deres generation.
 • 5.6 % af de interviewede berettede, at de var blevet fysisk mishandlede af deres forældre eller stedforældre. Dette indebar alt fra spark, slag, lussinger, kvælertag, brændemærker, osv. Kun 1.07 % af disse blev opdaget af kommunen. 
 • 22.7 % af de interviewede hævder at have oplevet psykologisk mishandling, hvor forældrene har ydmyget dem og fortalt dem, at de er uønskede, uelskede samt truet med at smide dem ud af hjemmet. Dette er på trods af, at kun 2.3 % af en generations psykiske børnemishandlingssager havner hos kommunen.
 • Hver syvende interviewede (15 %) er blevet udsat for vanrøgt som fx at have fået dårlig mad, manglet fysisk pleje under sygdom, eller fået et for stort ansvar i tidlig alder. Dette er trods kun 3.4 % af årgangens børnesager er blevet registrerede af sagsbehandlere som vanrøgtede.
 • Urolig
 • Brækket knogle
 • Brækkede knogler
 • Besvær ved at falde i søvn
 • Adskillige blå mærker
 • Forsinket udvikling
 • Langsom udvikling eller dårlig trivsel
 • Nedsat humør
 • Upassende adfærd
 • Humørsvingninger
 • Angstfuld
 • Lavt selvtillid
 • Ligegyldighed
 • Adskillige brud på knogler
 • Traumer
 • Blødninger i hjernehinderne
 • Blå mærker eller blå øjne
 • Brækkede knogler
 • Stiksår
 • Forbrændinger
 • Dårlig hygiejne
 • Fejlernæring
 • Uoverensstemmelse mellem forældrenes redegørelse på traumernes årsag og iagttagelserne.

Barnets reaktioner på børnemishandling kan være diverse former for psykiske lidelser. Børnemishandling kan forårsage depressive og ulykkelige tilstande med angst, frygt, koncentrationsbesvær og social utilpashed. Det skal dog bemærkes, at barnets mentale vanskeligheder også kan være forårsaget af mange andre faktorer, hvor børnemishandlingen blot udgør én af disse.

Opsøg lægen så straks du fatter mistanke om at barnet kan have været udsat for en form for mishandling. 

 • Kan mit barn have været udsat for en form for mishandling?
 • Har mit barn brug for nogen former for tests?
 • Hvad kan jeg gøre for at afhjælpe problemet?
 • Kan du anbefale en terapeut eller børnepsykolog?
 • Hvordan kan forhindre at lignende situationer ikke opstår igen?

Følgende kan øge risikoen for at børn bliver udsat for mishandling:

 • Deprimerede forældre
 • Et nærmiljø præget af druk og rusmidler
 • Forældre der har psykiske problemer
 • Forældre der selv har oplevet børnemishandling i deres barndom

Vanrøgt eller forsømmelse er ofte forårsaget af en manglende kompetence hos forældrene, der er tilvejebragt af ekstreme belastninger i hverdagen. Det ses ofte at forældrene har en svær ubehandlet depression, et alkoholmisbrug, et stofmisbrug eller er svagt begavede.

Lægen vil undersøge barnets krop og stille relevante spørgsmål om barnets sygdomshistorik. Det er vigtigt at barnet bliver nøje undersøgt af en fagkyndig person, når der eksisterer en mistanke om børnemisbrug (fx en børnelæge). I hvert enkelt tilfælde vil lægen indlede en nærmere undersøgelse med henblik på at vurdere, om reaktionerne hos barnet er forårsaget af belastningerne i deres nærmiljø og øvrige sociale kredse.

En socialrådgiver, pædagog, lærer, eller bekendt vil typisk være opmærksom på:

 • Er barnet ofte sulten i skolen?
 • Har barnet dårlig personlig hygiejne? (hud, hår, tænder, tøj)
  • Resulterer dette i at barnet trives dårligt eller isolerer sig?
 • Har barnet mange fraværsdage fra skolen?
 • Har barnet utilstrækkeligt påklædning i forhold til vejrforholdene?
 • Er barnet dårligt beskyttet mod farlige omgivelser som fx et socialt belastet miljø?
 • Bliver barnet ofte passet af folk der mangler den fornødne kompetence?

Den korrekte behandling for barnet er ikke altid entydig, da behandlingen for børnemishandlingen afhænger af, om der er tale om seksuelle overgreb, fysisk mishandling, psykisk mishandling eller vanrøgt. Netop herfor er det vanskeligt at bestemme den rette behandling for børnemishandlingen. Ofte ses eksempelvis en overlapning mellem psykisk mishandling i familier og miljø hvor der eksisterer fysisk mishandling samt hustruvold.

 • Analyse af vold i familien er et relativt nyt koncept.
 • I 1930'erne og 1940'erne forskede man i sager som 'korporlig afstraffelse' eller 'hård disciplin'.
 • Først op gennem 1950'erne blev den fysiske vold i de danske familier undersøgt, hvorefter man opdelte handlingerne i 'voldelig afstraffelse' og direkte 'fysisk mishandling'. 

Først i 1962 blev man for alvor opmærksom på syndromet, og behandlede det som en medicinsk tilstand.