Sygdom

Hjernerystelse

Hvad er en hjernerystelse?

En hjernerystelse er en hjerneskade, som er forårsaget af en hovedskade. Typisk fører en hjernerystelse til en negativ påvirkning af hjernens funktionsevne. Tilstanden kan opstå i forlængelse af kraftige slag mod hovedet, som fx når man falder, er involveret i en trafikulykke eller ved at man pådrager sig en skade i forbindelse med sportsaktiviteter. Hjernen består for det meste af noget blødt væv, der er omkranset af en væske. Når man pådrager sig en hovedskade, kan slaget føre til at hjernen skælver. Sommetider er der dermed tale om en faktisk "rystelse" af selve hjernen, hvor at den bevæger sig rundt i kraniet. 

Heldigvis er følgeeffekterne oftest midlertidige, og indbefatter i de fleste tilfælde blot koncentrationsbesvær, hukommelsestab, problemer med at holde balancen samt koordineringsvanskeligheder. En hjernerystelse er som udgangspunkt ikke livstruende, trods den kan medføre både kortsigtede og langsigtede komplikationer. Hvis der foregår en blødning i kraniet, er der oftest ikke tale om en hjernerystelse, men i stedet en hjerneblødning.

Sådan føles en hjernerystelse

Hjernerystelser medfører ofte en væld af forskellige fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer, man ikke altid opdager med det samme, og især ikke hvis symptomerne er meget milde. Trods en hjernerystelse næsten altid opstår ved at hovedet bliver beskadiget (får et slag el. piskesmæld), så kan man faktisk også få et hjernerystelse af at blive rusket meget voldsomt.

Sådanne hjernerystelser fører tit at man besvimer eller mister bevidstheden. Generelt fører de fleste hjernerystelser dog ikke til besvimelse, hvilket er hovedårsagen til, at mange pådrager sig en hjernerystelse uden at de opdager det. I de tilfælde hvor man besvimer af hjernerystelsen, kan man kategorisere skaden som værende mild. Ligeledes er der tale om en svær hjernerystelse, hvis man mister bevidstheden i længere tid, eller hvis man ikke er helt sig selv i den umiddelbare tid efter hovedskaden.

Symptomerne på en hjernerystelse indbefatter både kognitive, følelsesmæssige, fysiske og adfærdsmæssige symptomer. Hertil kan der også opstå søvnforstyrrelser og søvnmangel som konsekvens af hovedskaden. Mange tror fejlagtigt at en hjernerystelse absolut fører til bevidstløshed, hvilket overhovedet ikke er tilfældet. Faktisk er det færre end 10% af alle hjernerystelser, der fører til en form for bevidstløshed eller svimmelhed.

Hjernerystelser kategoriseres efter hvor omfattende de er

Kategoriseringen af en hjernerystelse er specielt relevant i forbindelse med sportsskader, eftersom det er vigtigt at vurdere hjernerystelsens alvor og sværhedsgrad. Der findes rigtige mange måder at klassificere alvoren af en hjernerystelse på, og der eksisterer stor uenighed blandt læger på verdensplan omkring hvilken standard, der bør benyttes. Der er dog enighed om, at gentagne hjernerystelser inden for kort tid kan forøge risikoen for permanente skader markant, eftersom den første hjernerystelse gør hjernen sårbar i et stykke tid efter skaden fandt sted.

Let hjernerystelse

Hovedskaden er forholdsvis beskeden, og derfor oplever man ikke de store smerter efter. Man kan opleve at blive en anelse forvirret og svimmel, men oplever ikke at miste bevidstheden. Symptomerne varer i mindre end et kvarter. 

Yngre børn reagerer typisk på denne milde hjernerystelse med at bryde ud i ekstrem gråd og uro, hvorefter de bliver gode igen efter lidt tid. Hvis barnet er ældre end 5 år, kan det begynde at græde lige efter hovedtraumet, hvorefter barnet vender tilbage til sin normale tilstand umiddelbart efter. 

Moderat hjernerystelse

Hovedskaden er moderat, og medfører en del smerter i tiden efter skaden. Der opleves op til flere af de angivne symptomer på hjernerystelsen, og man bliver svimmel eller døset i tiden umiddelbart efter skaden. De fleste oplever en form for hukommelsestab, og kan eventuelt ikke huske hvordan de kom til skade. Symptomerne varer i mere end et kvarter. 

Yngre børn reagerer typisk på denne moderate form for hjernerystelse med at bryde ud i ekstrem gråd og uro, hvorefter de pludseligt falder til ro, kaster op, bliver dårlige og meget trætte. Til tider kan de blive blege i huden eller udvise unormal psykisk adfærd. Et lidt ældre barn reagerer typisk ved at blive bevidstløs i nogle sekunder efter slaget mod hovedet. Typisk opstår forvirring og glemsomhed omkring den voldsomme situation. Hovedpine og opkast kan forekomme.

Svær hjernerystelse

Man besvimer eller mister bevidstheden i mere end 5 minutter, eller oplever hukommelsestab i løbet af de efterfølgende 24 timer. Dette er den mest alvorlige form for hjernerystelse, eftersom man træder ind i en form for komatilstand, der er potentielt livsfarlig. 

Yngre børn bliver bevidstløse i længere tid, hvilket vil sige at barnet slet ikke reagerer på noget som helst. Efter denne periode kan barnet eventuelt vågne op, og begynde at kaste op og blive sløvt. Lidt ældre børn reagerer også ved at blive bevidstløse i længere tid, samtidig med at der opstår et hukommelsestab.

Hvor farlig er en hjernerystelse?

Når man får en hjernerystelse, forekommer der ofte en trykblødning inde i selve hjerneskallen. Dette fører til at trykket i kraniet bliver højere end det normale blodtryk, hvorfor man kan risikere at miste bevidstheden og opleve de forskellige symptomer. Hvis man har mistet bevidstheden, er det vigtigt at man bliver lagt i aflåst sideleje, eftersom man kan risikere at sluge sin tunge ellers.

Folk der tror de har fået en hjernerystelse, har typisk ikke fået beskadiget selve hjernevævet, men i stedet pådraget sig en hovedskade der har ført til livsfarlige blødninger mellem hjernen og kraniet (en hjerneblødning). Hvis slaget mod hovedet dog fører til en form for bevidstløshed, er det meget vigtigt at man bliver tilsæt af en læge øjeblikkeligt. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at yde førstehjælp.

Flere hjernerystelser i træk er meget farligt

Personer som før har oplevet at få en hjernerystelse, synes at være mere tilbøjelige til at pådrage sig endnu en hjernerystelse senere. Dette gør sig specielt gældende i de tilfælde hvor den anden hjernerystelse opstår inden symptomerne fra den første skade er forsvundet helt. Der kan også opstå en langsom healing i de tilfælde, hvor man får flere slag mod hovedet i tiden efter en hjernerystelse. Faktisk kan gentagne slag mod hovedet øge risikoen for at man udvikler Demens, Parkinsons sygdom eller en depression.

Børn med hjernerystelse

Eftersom børns hovedstørrelser er u-proportionalt større end resten af kroppen, har de større tendens til at pådrage sig hjerneskader. Især børn i teenagealderen, der er er i voksealderen, er mere tilbøjelige til at komme til skade end voksne er. Hvis et ungt barn kommer til skade med hovedet, bør en voksen holde vågent øje med barnet i minimum et døgn efter ulykken. Det er meget vigtigt at man får øje på adfærdsændringer, samt bemærker øvrige unormale ændringer.

Spædbørn og unge børn er ikke altid i stand til at videreformidle deres gener, hvorfor det er vigtigt at observere deres opførsel, og gøre en indsats for at fortolke denne. Det er vigtigt at man ikke giver barnet medicin uden at have talt med en læge, eftersom nogle medicintyper kan forårsage el. forværre en eventuel blødning i hjernen.

Må barnet falde i søvn efter hjernerystelsen/hovedskaden?

Børn er meget følelsesmæssigt påvirkede efter en hjernerystelse eller hovedskade, hvorfor de typisk kan finde på at græde og virke frustrerede. Eftersom de bruger meget energi på at græde og opføre sig overspændte eller hysteriske, kan de have tendens til at falde i søvn i tiden umiddelbart efter. De falder typisk i søvn i forbindelse med at de bliver bragt mod skadestuen, fordi de falder til ro under køreturen.

Det er ikke altid nødvendigt at man holder barnet vågen, og især ikke hvis barnet ikke har udvist alvorlige symptomer på en hjernerystelse. I de fleste tilfælde er det faktisk gunstigt at lægen eller sygeplejersken vækker barnet, der til den tid er mere udhvilet og opfører sig normalt. Dermed kan fagpersonen udføre sine tests lettere, hvilket i sidste ende fører til en bedre diagnosticering af eventuelle problemer grundet hovedskaden.

Det meget vigtigt at man bliver tilset af en læge, hvis man har det svært ved at forblive vågen efter hjernerystelsen. Det samme gør sig gældende hvis man omvendt har svært ved at falde i søvn. Disse er nemlig meget udbredte tegn på at man har pådraget sig en alvorlig hovedskade.

Symptomerne bliver ofte misfortolket

I tiden efter en hjernerystelse kan man opleve symptomer på at hjernen ikke er kommet sig helt oven på skaden. Dette vil manifestere sig i nedsat koncentrationsevne, hukommelses- eller opmærksomhedsvanskeligheder, sanseforstyrrelser, træthed og ændret adfærd. Symptomerne er klare tegn på at hjernen ikke er healet fuldkommen, og stadig har brug for hvile.

Når forældre møder sådanne symptomer, og ikke forbinder dem med hjernerystelsen, mistolker de adfærden som dovenskab eller sløvhed, hvorfor de typisk presser barnet til at tage sig sammen. Dette forværre blot tilstanden, og kan bestemt ikke anbefales. Derfor bør man altid være opmærksom på hvad der udløser vanskelighederne hos barnet, og behandle den bagvedliggende årsag.

Hjernerystelserne kan være meget svære at diagnosticere. Selvom man kan have et åbent kraniebrud eller en bule i hovedet, kan man ikke være sikker på at man har fået en hjernerystelse. Tegnene på en hjernerystelse melder sig ikke altid med det samme, hvorfor der kan gå dage (i nogle tilfælde uger) før symptomerne giver sig til kende. Hertil bør det nævnes at nogle af symptomerne kun er kortvarige (fx blot få sekunder), mens andre symptomer kan være langvarige.

Det er meget vigtigt at man sætter sig ind i symptomerne, således at man kan forholde sig rigtigt til tilstanden. Der findes en del generaliserede fysiske, psykiske og følelsesmæssige symptomer, som personer med en hjernerystelse typisk oplever i forlængelse af hovedskaden. Symptomerne er opremset herunder.

Generelle symptomer på en hjernerystelse

 • Desorienteret
 • Mistet bevidstheden
 • Tab af korttidshukommelse
 • Døset fornemmelse
 • Svært ved at tænke
 • Hukommelsestab
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Opkast
 • Anfald
 • Muskelsvaghed
 • Gangbesvær
 • Synsændringer
 • Den ene pupil er større end den anden
 • Ringende lyd i ørerne
 • Adfærds- og personlighedsændringer
 • Koncentrationsbesvær
 • Overfølsomhed for lyd
 • Overfølsomhed for lys
 • Problemer med at holde balancen
 • Sløret tale og snøvlen
 • Forvirring
 • Klodsede bevægelser
 • Sløret syn

Symptomer på en hjernerystelse hos børn

 • Fremstår døset og forvirret
 • Ligeglad indstilling
 • Har let ved at blive træt
 • Irritation
 • Tab af balanceevne
 • Gråd
 • Ændringer i spise- og søvnmønstre
 • Mangel på interesse for yndlingsaktiviteter
Man bør under alle omstændigheder kontakte lægen med det samme, hvis man udviser tegn på at der er en blodansamling i hjernen. Typisk tegn på dette er at man oplever svimmelhed, hovedpine, sløvhed, døsighed, træthed, koordinationsbesvær, hallucinationer, sanse-overfølsomhed, opkast og mærkværdige ændringer i adfærden eller psyken. Da er det nødvendigt at en læge vurderer tilstanden, og sørger for at bestemme den videre behandling. 

Tag på skadestuen hvis du er i tvivl

Man bør som udgangspunkt altid tage på skadestuen, hvis man er usikker på om skaden er alvorlig eller ej. (eventuelt med ambulancehjælp, hvis ikke man selv kan arrangere kørsel). Man skal altid blive tilset af en læge eller paramediciner (ambulancefolk) såfremt man har været ude for en af følgende situationer:

 • Man har fået et hårdt slag mod hovedet (eksempelvis med en gestand eller mod gulvet, jorden, væggen, osv.), men man mistede ikke bevidstheden.
 • Man oplever svimmelhed eller er blevet rundtosset efter en hovedskade.
 • Man har mistet korttidshukommelsen, herunder hukommelsen af hvad der skete, i et par minutter efter man har slået hovedet.
 • Man har en mild hovedpine uden synsforstyrrelser, efter at have slået hovedet.
 • Man har pådraget sig en alvorlig hovedskade, som følge af et højt fald eller lignende, som har resulteret i en blødning fra en flænge i hovedet.
 • Et barn har mistet bevidstheden efter at have fået et hårdt slag mod hovedet.
 • Man har været bevidstløs i længere end 2 minutter.
 • En forsinket bevidstløshed, der forekommer noget tid efter hovedskaden fandt sted.
 • Man har kastet op mere end én gang.
 • Man er forvirret, og vedbliver forvirret i længere tid efter hjernerystelsen.
 • Man føler sig rastløs og har svært ved at forholde sig i ro.
 • Man har fået en ekstrem hovedpine som følge af hjernerystelsen.
 • Man begynder at gentage de samme sætninger eller ord, efter at være kommet til skade med hovedet.
 • Man begynder at snøvle og mumle i sin tale.
 • Har jeg fået en hjernerystelse?
 • Hvilke prøver eller tests er nødvendige for at kunne finde ud af hvad problemet er?
 • Hvilke behandlingsformer anbefaler du?
 • Hvor længe går der før symptomerne begynder at forsvinde?
 • Hvor stor er risikoen for at der opstår en hjernerystelse senere hen?
 • Hvor stor er risikoen for at der vil opstå langvarige gener?
 • Hvornår kan jeg begynde at træne og motionere igen?
 • Kan jeg tage på arbejde eller i skole?
 • Er jeg i stand til at køre bil eller håndtere større maskiner?
 • Jeg lider af øvrige sundhedsproblemer. Hvordan tackler jeg både hjernerystelsen og disse problemer?
 • Bør jeg opsøge en specialist?

Det vil lægen spørge om

 • Har du deltaget i en fysisk kontaktsport?
 • Hvordan pådrog du dig din hovedskade?
 • Hvilke symptomer oplevede du umiddelbart efter hoveskaden?
 • Kan du huske hvad der fandt sted umiddelbart før og efter hovedskaden?
 • Blev du bevidstløs da du kom til skade?
 • Oplevede du anfald efter slaget mod hovedet?
 • Har du kastet op, haft det dårligt og været svimmel efter skaden?
 • Har du haft hovedpine, og hvor længe efter hjernerystelsen begyndte den?
 • Har du haft problemer med koordineringsevnen siden du pådrog dig skaden?
 • Har du haft hukommelsesproblemer i tiden efter hjernerystelsen?
 • Er du blevet overfølsom for lyde og lys siden du blev skadet?
 • Har du oplevet humørsvingninger, irritation, angst eller depressionstilstande?
 • Har du følt sig døset eller haft en træthedsfornemmelse?
 • Har du problemer med at falde i søvn eller med at vågne når du først sover?
 • Har dine høre- og lugtesans ændret sig?
 • Føler du dig svimmel på nuværende tidspunkt?
 • Er der øvrige symptomer, som du vil gøre mig opmærksom på?
 • Har du nogensinde haft en hjernerystelse tidligere i dit liv? 
 • Man deltager i højrisiko kontaktsport såsom hockey, fodbold, boksning, amerikansk fodbold, australsk fodbold, kampsport, karate, osv. Hertil forøges risikoen for en hjernerystelse, hvis man dyrker disse sport uden det fornødne sikkerhedsudstyr og ansvarlig opførsel.
 • Man har været involveret i et trafikuheld, herunder på cykel, i bil eller lignende.
 • Man er soldat i Forsvaret, og har pådraget sig en skade i forbindelse med dette virke.
 • Man er offer for vold eller anden form for fysisk mishandling.
 • Man er faldet og slået sig (typisk yngre børn og ældre personer)
 • Man tidligere har haft en hjernerystelse.
 • At man ikke får hvilet sig
 • At man dyrker fysisk aktivitet i tiden efter en hjernerystelse
 • At man vender tilbage på arbejdet eller i skolen alt for hurtigt efter hjernerystelsen
 • Alkoholforbrug
 • Brug af blodfortyndende medicin

Lægen vil evaluere tegnene og symptomerne, samt tage et kig på journalen, for at kigge efter eventuelle tidligere hjerneskader eller hjernerystelser. Herudover vil lægen sandsynligvis foretage en neurologisk undersøgelse. Eftersom en hjernerystelse ikke altid har ens symptomer, og symptomerne ikke altid opstår med det samme, kan der være mange faktorer, der spiller ind i diagnosticeringen. For det meste vil diagnosticeringen være vægtet på scanninger af hjernen, der kan klargøre om der er noget fysiologisk galt med hjernen. Man vil typisk kunne ane en eventuel blodansamling eller hjerneblødning på scanningerne.

Detaljer omkring hovedskaden og personen

Lægen vil være interesseret i at høre detaljerne omkring hvordan den eventuelle hjernerystelse opstod. Al information er relevant i en sådan sammenhæng. Derfor anbefales det at man noterer hvor længe den tilskadekomne person har været bevidstløs, samt oplysninger omkring hvordan skaden blev pådraget. Sådanne oplysninger kan eksempelvis være hvor hurtigt bilen kørte, hvor langt faldet var fra, størrelse og densiteten på den genstand der ramte hovedet, osv. Der er nærmest ikke nogen oplysning, der ikke er relevant. Lægen vil spørge ind til eventuelle medicinbehandlinger, allergier, tidligere hovedskader (herunder hjernerystelser), neurologiske lidelser, blødersygdomme, osv.

Er hjernen kommet til skade?

Lægens fokus vil ligge på at sikre sig, at hjerne ikke er kommet til skade. Derfor kan der virke lidt overraskende for nogle, at lægen ikke nødvendigvis bekymrer sig om flængen eller hullet i hovedet. Huller i hovedet eller brud på kraniet er ikke nødvendigvis farlige i sig selv, da sådanne eksterne blødninger kan stoppes let. Det er den eventuelle beskadigelse af hjernevævet og blødninger i selve hjernen, som lægen vil være mest bekymret for.

Og den bedste måde at afklare om hjernen er blevet beskadiget, er ved at foretage en skanning af den. Hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at et brud på skallen (hul i hovedet) ikke nødvendigvis er årsag nok til at foretage en hjernescanning, trods man ofte scanner hjernen for at vide sig sikker. Man kan sagtens bløde fra hovedet, uden nødvendigvis at udvise symptomer på en hjernerystelse, hvorfor det ikke vil være relevant at scanne hjernen.

Fysiske, neurologiske og kognitive undersøgelser

Lægen kan have interesse i at udføre en neurologisk undersøgelse. En sådan evaluering vil typisk være centeret omkring at klarlægge, om den hjernerystede person har normal synsevne, hørelse, styrke og følelse, balanceevne, koordineringsevne og reflekser. Herudover er det også relevant at undersøge den mentale tilstand, hvilket typisk gøres ved at stille en række spørgsmål, der klarlægger om hukommelse, koncentrationsevnen og tænkningen er normalt fungerende.

Det vil også være relevant at kigge efter eventuelle nakkeskader og piskesmæld, som typisk også opstår i forbindelse med hjernerystelser. Herudover kigges der også efter eventuelle blødninger fra ørerne og næsen, samt om der er en blodansamling omkring øjnene eller bag ørene. Det er på mest på baggrund af disse undersøgelser lægen tager stilling til, om det er nødvendigt at man tilbringer de næste 24 timer på hospitalet (til observation).

CT-skanning eller MR-skanning

Man skanner hjernen for at udelukke andre årsager til symptomerne, og for at sikre sig at der ikke er tegn på et forhøjet tryk i hjerneskallen. Oftest er en skanning af hjernen den første metode man griber til, hvis man har mistanke om at der er tale om en hjerneblødning eller svær hjernerystelse. Afbildningerne af hjernen kan vise hvorvidt hjernen er hævet, eller om der er øvrige tilstande, der forårsager symptomerne hos den syge (som fx en hjernetumor). MR-skanningen kan producere detaljerede 3D billeder af hjernen, mens en CT-skanning kan fremstille computergenererede modeller af hjernens forskellige sektioner.

Som udgangspunkt er let søvn tilladt

En tilskadekommet person skal primært have ro og hvile oven på en hjernerystelsen, og bør derfor ikke stresse over noget. Mange tror fejlagtigt at det er vigtigt at en tilskadekommet (hjernerystet) person holder sig vågen efter skaden er sket. Som udgangspunkt må man gerne sove - men der skal holdes skarpt øje med at søvnen ikke forvandler sig til en form for livstruende komatilstand.

Dette gøres ved at man observerer personen grundigt, niver/rusker let i personen, lytter og kigger efter eventuelle unødvendige vejrtrækninger, sammenligner pupilstørrelserne, osv. Hvis personen ikke reagerer på søvnirritationerne, hvis vejrtrækningen er blevet unormal, hvis personen laver mærkelige lyde eller opfører sig normalt, er det tegn på at der er tale om en livstruende koma.

Man skal observeres

En hjernerystet person skal observeres grundigt den første nat efter uheldet. Selvom det normalvis ikke er god kutyme at vække en person i løbet af søvnen, er det desværre et nødvendigt element af den efterfølgende observation. Derfor kan man med fordel sætte vækkeuret på telefonen til at ringe i intervaller, der afhænger af alderen på personen.

Undersøgelsen vil bestå i at man finder ud af om personen er klar i hovedet, ved at man stiller dem en række meget simple spørgsmål. Man kan eventuelt spørge ind til datoen, måneden og årstallet. Det frarådes at stille spørgsmål, som kan besvares med enten "ja" eller "nej", da sådanne spørgsmål ikke indikerer om personen er klar i hovedet. Herunder er de generelle opvågningsintervaller for personer i forskellige aldersgrupper:

 • Børn yngre end 2 år skal vækkes og undersøges hver halve time.
 • Børn ældre end 2 år skal vækkes og undersøge hver anden time.
 • Teenagere og voksne skal vækkes og undersøges hver tredje time.

Tag det roligt og slap af

Efter at lægen har udelukket om der er sket skade mod nakken, vil der typisk blive indledt en observeringsperiode. Hvis symptomer som opkast, varig hovedpine, svimmelhed, anfald, træthed, dobbeltsyn, snøvlet tale, svaghed osv. fortsætter, er der behov for at man bliver indlagt på skadestuen. I løbet af indlæggelsen kan man blive vækket jævnligt, med henblik på at få evalueret statussen af hjernerystelsen.

Man bør hvile de fysiske og kognitive evner indtil alle symptomerne er forsvundet. I 9 ud af 10 akutte tilfælde vil det tage hjernen 7-10 dage om at komme sig fuldkommen over rystelsen. Dog kan denne healingperiode være længere hos børn og teenagere. En hvilen af de kognitive evner består i at man afholder sig fra aktiviteter, som stimulerer hjernen, såsom at spille på en spillekonsol, lave hjemmearbejde og at skrive på computeren. Faktisk skal man nærmest slet ikke foretage sig noget.

Det er tidligere set at læsning har forværret symptomerne markant hos børn og teenagere, hvorfor det anbefales at man holder fri fra skole, og eventuelt starter delvist igen, når man føler sig klar. I sådanne tilfælde er det vigtigt at man underretter klasselæreren, så denne er opmærksom på det eventuelle behov som det hjernerystede barn har.

Personer med hjernerystelser anbefales derfor primært at forholde sig i ro og hvilke sig. Dette indbefatter at man sørger for at få en god nattesøvn, samt at man hviler sig efter behov i løbet af dagen. Man kan langsomt begynde at påtage sig de daglige opgaver, når man føler sig klar til det. Dette skal gøre i et tempo, der ikke stresser kroppen mere end nødvendigt. Hvis man sætter sig grundigt ind i symptombehandlingen og behandlingsmetoderne, kan man sikre sig at helbredelsen forløber effektivt.

 • Fysisk aktivitet, læsning og mentalt stimulerende aktiviteter (såsom TV og computerarbejde) bør undgås fuldkommen
 • Du kan med fordel opholde sig i et mørkt rum, og sørge for at få hvilet tilstrækkeligt.
 • Du bør blive hjemme fra arbejde eller skole i minimum 3 døgn.
 • I de fleste tilfælde er vil du være udhvilet efter 48 timer.
 • Spis ikke noget de første 24 timer efter hjernerystelsen opstod
 • Drik ikke mere end en halv liter vand, juice eller saft i de første 24 timer efter skaden er er sket.
I takt med at du kommer dig over hjerneskaden, kan det være belejligt at holde dig til en solid daglig rutine, få sovet tilstrækkeligt og få skrevet lister el. noter for at minde dig selv om sager du bør huske på at ordnet. Hvis du oplever vrede eller nedsat selvkontrol, bør du få klargjort hvad, der er den underligende årsag, og undgå en konfrontation med denne.
 • Mange får en hjernerystelse uden overhovedet at være klar over det.
 • Over halvdelen af alle hjernerystelser forekommer i forbindelse med sport- og fritidsaktiviteter.
 • Hvis man pådrager sig en ny hovedskade umiddelbart efter den første, stiger risikoen for at man bliver alvorligt hjerneskadet.

De fleste hjernerystelser medfører ikke at man besvimer i forlængelse af hovedskaden.

 • Brug beskyttelsesudstyr når du dyrker farlig sport. Det er vigtigt at man altid anvender det passende beskyttelsesudstyr for den pågældende sportsform. Hertil bør man sikre sig at udstyret er i den korrekte størrelse, samt at udstyret er i god stand og anvendt rigtigt. Når man står på snowboard, rulleskøjter, skateboard, cykler, eller kører på motorcykel, eller dyrker andre former for aktiviteter, der potentielt kan føre til en hovedskade, bør man altid have en hjelm på.
 • Dan sikre rammer derhjemme. Fald i hjemmet er den førende årsag til hjernerystelser i Danmark. Sørg for at der er tilstrækkelig belysning i hjemmet, samt at der er ryddet op på gulvene. Ældre personer anbefales at reducere risikoen for at glide og falde, ved at holde gulvene fri for genstande, samt ved at tage hjemmesko på, der hjælper med at holde balancen. Derudover skal gulvtæpperne være sikre at gå på.
 • Motionér regelmæssigt. Hvis du er ældre, er det meget vigtigt at dyrke fysisk aktivitet engang i mellem, for at styrke benmusklerne hvorved balanceevnen også forbedres.
 • Husk selen i bilen. Hvis man har sele på i en trafikulykke, nedsætter man risikoen for at pådrage sig en alvorlig skade, herunder hjernerystelser og øvrige hovedskader. Dertil kan bilens airbag også være til stor gavn i forhold til at forebygge en eventuel hjernerystelse.
 • Beskyt børnene. Du kan gøre dig en række sikkerhedsforehold derhjemme, som kan minimere risikoen for at børnene falder og slår hovedet. Man kan eksempelvis sætte et børnegitter for trapperne, og sætte børnesikringer på vinduernes åbnemekanisme. 

Anbefalet kosttilskud

Efter at man har pådraget sig en hjerneskade, hovedskade, blodprop, hjerneblødning eller slagtilfælde er det bydende nødvendigt at hjernen har alt hvad den behøver for at reparere sine celler. Kroppen er heldigvis meget tilpasselig og vil naturligt efterstræbe af genvinde hjernens mistede funktionsevne - en proces man kan afhjælpe gennem sund kost og kosttilskud. En hjerneskade kan desværre også påvirke appetitten, hvorfor det er vigtigt at sørge for at man får tilført de nødvendige næringsstoffer via fx kosttilskud. 

Protein og aminosyrer

Det er vigtigt man får indtaget protein i tiden efter en hjerneskade, da denne bestanddel er vigtig for hjernens genopbygning. Navnlig aminosyrerne isoleucin, leucin og valin er nødvendige for gendannelse af hjernens signalstoffer (neurotransmittere). Herudover er det vigtigt at få tilstrækkeligt med "glutamat" og "GABA" da disse aminosyrer er byggestenene til hjernens mistede eller beskadigede væv.

Operationer, feber, hårde sygdomme, stress og sult er alt sammen med til at nedbryde kroppens proteinlager, hvorfor man under sådanne tider bør sørge for at minimum en tredjedel af kosten består af aminosyre (proteiner). Normalvis anbefales et dagligt indtag på 12 mg isoleucin, 16 mg leucin og 14 mg valin per kg kropsvægt - dagligt, for voksne. I svækkede situationer har kroppen brug for op til 5 gange så stort et behov, hvorfor man bør sørge for ikke at mangle disser aminosyrer i kroppen under healingforløbet efter en hjerneskade. 

Vitaminer og sunde fedtsyrer

E-vitaminer kaldet tocotrienoler kan forebygge fremtidige hjerneskader og sætte gang i blodgennemstrømningen. Antioxidanter er også vigtigt at få indenbords, herunder C-vitamin og E-vitamin. Desuden bør man også få tilskud af D3-vitamin, magnesium og B6-vitamin. Herudover det zink og selen også vigtige mineraler for hjernen - disse kan ligeledes også erhverves i form af vitamintabletter. Tilligemed skal det nævnes at cellernes energibatterier kaldet mitokondrierne i musklerne og hjernen har godt af tilskud af Q10 (hjælpestof til energiproduktion) og  vitaminet L-carnitin (bruges til kroppens normale fedtforbrænding og modvirker trætheden efter en hjerneskade). Begge stofferne kan fås i form af supplement til den almindelige kost.

B-vitamin (både B1, B2 & B3) er afgørende for at de 3 førnævnte aminosyrer kan optages og anvendes af kroppen. Herudover er det vigtigt at kosten indeholder magnesium, kobber og biotin. Desuden bør man ikke have et for højt indhold af jern i blodet, hvilket kan reguleres ved at man får taget blodprøver hos lægen jævnligt. Yderligere bør det nævnes at ingefær, hvidløg, E-vitamin og navnlig fiskeolie (omega-3-, og omega-9-fedtsyrer) er meget effektive midler i forebyggelsen mod fremtidige blodpropper.

Omega-3-fedtsyrer er vigtige fordi hjernen består af omtrentligt 60% fedt. Andre anbefalede fedtkilder indbefatter fed fisk, fiskeolie, nødder, hørfrøolie, mandler og avocadofrugter. Olivenolie bør benyttes ved madlavning i stedet for margarine, da olivenolie er effektiv i forebyggelsen mod åreforkalkning og betændelser.